Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Leśna” powstała z myślą o pokazaniu turystycznego bogactwa naszej gminy oraz połączenia wysiłków organizacji społecznych, osób i firm na rzecz rozwoju leśniańskiej turystyki, produktu lokalnego oraz poprawieniu estetyki naszych wsi i miasta Leśna.

Turystyka może rozwijać się na różne sposoby. Na terenach górskich i podgórskich najczęściej kojarzy się z aktywnym wypoczynkiem – narciarstwem, turystyką pieszą i rowerową. Jednak możliwości działania we współczesnej turystyce są znacznie większe. O tym jak wykorzystać dla rozwoju lokalnego potencjał kultury, historii, tradycji i umiejętności mieszkańców piszemy tutaj.

Powołaliśmy naszą koalicję z myślą, że silna organizacja sieciowa łącząca stowarzyszenia, koła gospodyń, fundacje, kluby sportowe oraz firmy, którym zależy na rozwoju turystycznym gminy Leśna – będzie najważniejszym partnerem dla lokalnej władzy. Uważamy, że ludzie sami najlepiej zadbają o to, żeby decyzje władz nie były chybione i by nie finansowały pomysłów, które nie są potem wykorzystywane w praktyce.

Taki kierunek działania – gdzie rolą władz jest podejmowanie decyzji i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025. Wizja naszej gminy zapisana w tym zapomnianym przez ostatnią kadencję dokumencie brzmi:

Gmina Leśna to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, dążąca do wykorzystania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego położenia. Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. 
Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców.

Zadaniem naszej koalicji jest „obudzenie” wszystkich osób, którym zależy na tym, żeby gmina Leśna stała się silna i bogata dzięki kreatywności i przedsiębiorczości mieszkających tutaj ludzi. Ożywienie leśniańskiej turystyki jest dużym wyzwaniem, ale potencjał mamy ogromny.

Zasady działania

 1. Koalicja jest formalnym porozumieniem działającym na rzecz rozwoju turystyki na obszarze gminy Leśna.
 2. Członkami Koalicji są organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz firmy związane z branżą turystyczną działające na terenie gminy Leśna.
 3. Członkowie Koalicji działają poprzez swoich przedstawicieli, każdy z Członków ma jednego przedstawiciela, mającego jeden głos podczas zebrania walnego Koalicji.
 4. Zebranie walne jest najważniejszym organem Koalicji, podejmującym najważniejsze decyzje o charakterze długofalowym. Kluczowe zadania zebrania walnego to:
  1. decyzje programowe, wyznaczanie kierunków rozwoju, przyjmowanie planów działania
  2. określanie zadań dla poszczególnych członków Koalicji
  3. tworzenie grup roboczych i innych organów zadaniowych
  4. przyjmowanie i usuwanie członków koalicji
 5. Organem koordynującym bieżące prace Koalicji jest sekretariat powoływany na czas nieokreślony, uchwałą zebrania walnego. Zadania dla sekretariatu określa zebranie walne w formie uchwał.
 6. Walne zebranie Koalicji zwoływane jest co najmniej raz w roku. Zebranie walne zwoływane jest na wniosek sekretariatu lub co najmniej ¼ członków Koalicji. Podczas zebrania walnego przyjmowane są i aktualizowane plany działania oraz inne decyzje związane z funkcjonowaniem Koalicji. Decyzje zebrania walnego zapadają poprzez głosowania, zwykłą większością głosów, członków obecnych podczas zebrania. W uzasadnionych sytuacjach za zgodą zebranych, można dopuścić do głosu członków nieobecnych na zebraniu poprzez głosowanie telefoniczne i internetowe.
 7. Przystąpienie do Koalicji następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji współpracy.
 8. Cele szczegółowe Koalicji oraz formy działania określane są w planach rocznym i długookresowym.
 9. Plan długookresowy przyjmuje się na okres pięciu lat, plan roczny na okres roku liczonego od dnia podjęcia uchwały.

Skip to content