Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem „gminalesna.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację DITERO, z siedzibą w Wolimierzu 109, 59-814 Pobiedna zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000124837, NIP 6131576614 zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Koalicji na rzecz rozwoju turystyki w gminie Leśna, w szczególności informowanie o istniejących na terenie gminy Leśna produktach i usługach turystycznych.
 4. Fundacja posiada prawo do korzystania z wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie. Użytkownicy Serwisu przesyłając zdjęcia i opisy w celu publikacji w serwisie udzielają Fundacji nieodpłatnej licencji do wykorzystania przesłanych dzieł w celach promocji turystyki z obszaru Gminy Leśna.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: fundacja@ditero.pl. Rozpatrywane będą one w terminie miesiąca od dnia dostarczenia.
Skip to content